OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zlatnictviiveta.cz .

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souladu s platným právním řádem v ČR - Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a zákon č. 634/1992 Sb. na ochranu spotřebitele.

 

2. Objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody, záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. O obdržení objednávky Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonem.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po zaplacení zboží.

3. Dodací a platební podmínky

Bankovním převodem

Úhradu ceny zboží provede kupující převodem na účet č. 489489488/5500, variabilním symbolem je číslo objednávky kupujícího. Pokud částka nebude do 5 pracovních dnů připsána na účet, bude objednávka zrušena. Zboží zasílá prodávající poštou či Zásilkovnou do 2 pracovních dnů od obdržení platby, prodávající si vyhrazuje právo delší lhůty ve zvláštních případech, o kterých bude kupujícího informovat e-mailem.

Doprava je poskytována Českou poštou  a Zasilkovnou. 

Výše uvedené ceny poštovného se vztahují pouze na zásilky na území České republiky.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy podle  občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.Zboží kupující zasílá zpět spolu s uvedením čísla objednávky a čísla účtu, na které mají být peníze vráceny. Po obdržení vráceného zboží bude odpovídající částka zaslána na uvedené číslo účtu. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tato data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení společnosti zajišťující doručení a platební styk, a to účelem nutným k vyřízení objednávky kupujícího. Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za účelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů. Informace o kupujícím a o jeho objednávkách nejsou poskytovány třetím stranám.

Kupující také souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

6. Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

7. Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: (www.coi.cz)


Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

d) neodborným zásahem

e) vady způsobené vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz …)

f) mechanické poškození

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) připojte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě, popř. záruční list ke zboží, je-li k němu vystaven

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

8. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé chybným užíváním objednaného zboží v případě, že se zákazník neseznámil s návodem či se v případě nejasností neporadil s prodejcem. Taktéž si vyhrazuje možnost tiskové chyby v naší internetové prodejně i co se týká ceny nabízeného zboží.

Puncovní značky